İl Dışı İsteğe Bağlı Yer Değişikliği 11-17 Temmuz 2019 Tarihleri Arasında!

Başvuruya ilişkin esaslar;

1- 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıl süreyle kesintisiz görev yapanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
2- Hizmet süresi hesabında, anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesini birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreler dikkate alınacaktır.
3- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan personel, en fazla 20 il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tercih edebilecektir.
4- İlan edilen münhal kadrolara tercihte bulunulurken, kazanılmış hak aylık derecesine (müktesep) uygun kadro tercihinde bulunulacaktır. Kazanılmış hak aylık derecesine uygun kadro bulunmaması hâlinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan “Alt derece kadroya atanmayı kabul ediyorum” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
5- Askerlik hizmeti hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen diğer süreler iller arası yer değiştirmeye esas üç yıllık sürenin hesabında değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Dikkat edilecek hususlar;

1- Soruşturma sonucu başka il’e atanan personel, aradan dört yıl geçmeden daha önce görev yaptığı il’e yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.
2-Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan haklarındaki yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen personelin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri üç yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir.
3-Başvurular, http://pgm.meb.gov.tr adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
4-Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalamadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.
5-Yer değiştirme süresinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan personel ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.
6-Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.
7-Elektronik Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan personel sorumludur, personel başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran personel, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak, il millî eğitim müdürlüklerinin onaylamasından sonra hiçbir suretle düzeltme yapılmayacaktır.
8-Başvurular, sırasıyla ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.
9-Personel, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle süresi içinde yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecek ve bu başvurular elektronik ortamda yetkililerce iptal edilecektir.
10-Yer değişikliği başvurusunda bulunan personelin, hizmet süreleri 30.09.2019 tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.
11-İller arası görev yeri değiştirilen personelin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak, bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmamaları kaydıyla iptal edilebilecektir.
12-Elektronik Başvuru Formu, il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra alınacak
iki çıktıdan bir örneği imzalanıp mühürlenerek personele verilecek, bir çıktısı da özlük dosyasının bulunduğu birimde saklanacaktır.
13-Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler, öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek, bu şekilde giderilmeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

Atamaya ilişkin hususlar;

1-İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunanların atamaları tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Hizmet süresinin eşitliği hâlinde, halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması halinde Bakanlıkça elektronik ortamda gerçekleştirilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.
2-Atama sonuçları Bakanlığımızın http://pgm.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
3-Ataması yapılan personele ilişkin kararnameler, sistem üzerinden Bakanlıkça valiliklere gönderilecek olup görevden ayrılma ve başlama işlemleri en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK UNVANLAR

GİH THS SHS AH YHS
Ambar Memuru Mimar Hemşire Avukat Aşçı
Ayniyat Saymanı Mühendis Psikolog – Bekçi
Bilgisayar İşletmeni Programcı Sosyal Çalışmacı – Hizmetli
Memur Tekniker Veteriner Hekim – Kaloriferci
Sivil Savunma Uzm. Teknisyen – – Teknisyen Yrd.
Şef Mühendis (ö) – – Hizmetli (ş)
Şoför Tekniker (ö) – – –
Tesis Müdürü Teknisyen (ö) – – –
Usta Öğretici – – – –
Uzman (GİH) – – – –
V.H.K.İ. – – – –
Uzman (ö) – – – –
Araştırmacı (ö) – – – –
Araştırmacı (6191) – – – –
Şef (ö) – – – –
Memur (ş) – – – –
Araştırmacı (6360) – – – –
Muhasebeci – – – –
Sayman (Döner Sermaye)

Tüm eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını diliyoruz.

EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI GENEL MERKEZİ

Bir cevap yazın